کمترین: 
5141
بیشترین: 
5156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 20 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 شهریور 1396 , 5141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":5156},{"date":"1396/06/20 10:30","price":5153},{"date":"1396/06/20 11:10","price":5150},{"date":"1396/06/20 11:30","price":5147},{"date":"1396/06/20 11:50","price":5143},{"date":"1396/06/20 12:00","price":5145},{"date":"1396/06/20 12:10","price":5141},{"date":"1396/06/20 12:30","price":5142},{"date":"1396/06/20 12:40","price":5141},{"date":"1396/06/20 13:10","price":5142},{"date":"1396/06/20 13:20","price":5141},{"date":"1396/06/20 13:40","price":5142},{"date":"1396/06/20 13:50","price":5141},{"date":"1396/06/20 14:20","price":5142},{"date":"1396/06/20 14:30","price":5141},{"date":"1396/06/20 15:10","price":5143},{"date":"1396/06/20 15:20","price":5141}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398