کمترین: 
4757
بیشترین: 
4775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 20 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 شهریور 1396 , 4766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":4775},{"date":"1396/06/20 10:30","price":4774},{"date":"1396/06/20 12:00","price":4773},{"date":"1396/06/20 12:10","price":4770},{"date":"1396/06/20 12:30","price":4769},{"date":"1396/06/20 12:40","price":4765},{"date":"1396/06/20 13:00","price":4762},{"date":"1396/06/20 13:10","price":4761},{"date":"1396/06/20 13:20","price":4763},{"date":"1396/06/20 13:40","price":4761},{"date":"1396/06/20 13:50","price":4762},{"date":"1396/06/20 14:00","price":4760},{"date":"1396/06/20 14:10","price":4759},{"date":"1396/06/20 14:40","price":4760},{"date":"1396/06/20 14:50","price":4759},{"date":"1396/06/20 15:00","price":4757},{"date":"1396/06/20 15:10","price":4759},{"date":"1396/06/20 15:20","price":4758},{"date":"1396/06/20 15:30","price":4760},{"date":"1396/06/20 16:10","price":4762},{"date":"1396/06/20 16:20","price":4765},{"date":"1396/06/20 16:30","price":4766}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398