کمترین: 
83245.4
بیشترین: 
83369.1
قیمت شاخص بورس امروز 20 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 83369.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:50","price":83259.2},{"date":"1396/06/20 10:00","price":83261.3},{"date":"1396/06/20 10:10","price":83257.4},{"date":"1396/06/20 10:20","price":83248.8},{"date":"1396/06/20 10:30","price":83252.2},{"date":"1396/06/20 10:40","price":83257.4},{"date":"1396/06/20 10:50","price":83268.1},{"date":"1396/06/20 11:00","price":83261.0},{"date":"1396/06/20 11:10","price":83256.9},{"date":"1396/06/20 11:20","price":83245.4},{"date":"1396/06/20 11:30","price":83248.2},{"date":"1396/06/20 11:40","price":83269.5},{"date":"1396/06/20 11:50","price":83273.3},{"date":"1396/06/20 12:00","price":83275.4},{"date":"1396/06/20 12:10","price":83329.5},{"date":"1396/06/20 12:20","price":83326.1},{"date":"1396/06/20 12:50","price":83369.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398