کمترین: 
8848.2
بیشترین: 
8848.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 20 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 8848.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":8848.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398