کمترین: 
48.8
بیشترین: 
48.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 20 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 48.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":48.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398