کمترین: 
2.9
بیشترین: 
2.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 20 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 2.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 05:00","price":2.92},{"date":"1396/06/20 06:32","price":2.93},{"date":"1396/06/20 10:32","price":2.92},{"date":"1396/06/20 13:00","price":2.91},{"date":"1396/06/20 14:08","price":2.92},{"date":"1396/06/20 15:32","price":2.91},{"date":"1396/06/20 16:32","price":2.9},{"date":"1396/06/20 17:00","price":2.93},{"date":"1396/06/20 17:32","price":2.91},{"date":"1396/06/20 18:00","price":2.94},{"date":"1396/06/20 19:08","price":2.93},{"date":"1396/06/20 20:32","price":2.94},{"date":"1396/06/20 21:32","price":2.95},{"date":"1396/06/20 22:08","price":2.94},{"date":"1396/06/20 22:32","price":2.95}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399