کمترین: 
1.61
بیشترین: 
1.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 20 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 1.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 05:00","price":1.66},{"date":"1396/06/20 05:32","price":1.65},{"date":"1396/06/20 07:00","price":1.66},{"date":"1396/06/20 11:00","price":1.65},{"date":"1396/06/20 13:00","price":1.64},{"date":"1396/06/20 14:32","price":1.63},{"date":"1396/06/20 15:08","price":1.62},{"date":"1396/06/20 15:32","price":1.63},{"date":"1396/06/20 16:32","price":1.62},{"date":"1396/06/20 17:32","price":1.61},{"date":"1396/06/20 18:00","price":1.62},{"date":"1396/06/20 18:32","price":1.61},{"date":"1396/06/20 20:32","price":1.62},{"date":"1396/06/20 21:00","price":1.61},{"date":"1396/06/20 21:32","price":1.62},{"date":"1396/06/20 22:08","price":1.63},{"date":"1396/06/20 22:32","price":1.62},{"date":"1396/06/20 23:08","price":1.63}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398