کمترین: 
511.88
بیشترین: 
525.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 20 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 516.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 05:00","price":524.38},{"date":"1396/06/20 05:32","price":523.88},{"date":"1396/06/20 06:00","price":524.38},{"date":"1396/06/20 07:00","price":524},{"date":"1396/06/20 07:32","price":524.75},{"date":"1396/06/20 08:00","price":524.63},{"date":"1396/06/20 10:00","price":524.5},{"date":"1396/06/20 10:32","price":524.38},{"date":"1396/06/20 11:00","price":525.13},{"date":"1396/06/20 12:00","price":523.63},{"date":"1396/06/20 12:32","price":520.38},{"date":"1396/06/20 13:00","price":518.63},{"date":"1396/06/20 13:32","price":518.88},{"date":"1396/06/20 14:08","price":519.38},{"date":"1396/06/20 14:32","price":517.63},{"date":"1396/06/20 15:08","price":517.38},{"date":"1396/06/20 15:32","price":518.13},{"date":"1396/06/20 16:08","price":517.13},{"date":"1396/06/20 16:32","price":516.88},{"date":"1396/06/20 17:00","price":517.88},{"date":"1396/06/20 17:32","price":514.88},{"date":"1396/06/20 18:00","price":513.88},{"date":"1396/06/20 18:32","price":511.88},{"date":"1396/06/20 19:08","price":513.13},{"date":"1396/06/20 19:32","price":517.88},{"date":"1396/06/20 20:00","price":517.63},{"date":"1396/06/20 20:32","price":518.38},{"date":"1396/06/20 21:00","price":517.13},{"date":"1396/06/20 21:32","price":518.38},{"date":"1396/06/20 22:08","price":517.38},{"date":"1396/06/20 22:32","price":516.88},{"date":"1396/06/20 23:08","price":517.13},{"date":"1396/06/20 23:32","price":516.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398