کمترین: 
53.16
بیشترین: 
54.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 20 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 53.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 05:00","price":54.01},{"date":"1396/06/20 05:32","price":53.95},{"date":"1396/06/20 06:00","price":54.02},{"date":"1396/06/20 06:32","price":54},{"date":"1396/06/20 07:00","price":53.97},{"date":"1396/06/20 07:32","price":54.01},{"date":"1396/06/20 08:00","price":53.99},{"date":"1396/06/20 08:32","price":54.01},{"date":"1396/06/20 09:00","price":54.02},{"date":"1396/06/20 09:32","price":54.05},{"date":"1396/06/20 10:00","price":54.01},{"date":"1396/06/20 11:00","price":54.09},{"date":"1396/06/20 11:32","price":54.12},{"date":"1396/06/20 12:00","price":53.86},{"date":"1396/06/20 12:32","price":53.65},{"date":"1396/06/20 13:00","price":53.7},{"date":"1396/06/20 13:32","price":53.66},{"date":"1396/06/20 14:08","price":53.7},{"date":"1396/06/20 14:32","price":53.57},{"date":"1396/06/20 15:08","price":53.51},{"date":"1396/06/20 15:32","price":53.57},{"date":"1396/06/20 16:08","price":53.59},{"date":"1396/06/20 16:32","price":53.49},{"date":"1396/06/20 17:00","price":53.62},{"date":"1396/06/20 17:32","price":53.47},{"date":"1396/06/20 18:00","price":53.32},{"date":"1396/06/20 18:32","price":53.16},{"date":"1396/06/20 19:08","price":53.25},{"date":"1396/06/20 19:32","price":53.71},{"date":"1396/06/20 20:00","price":53.64},{"date":"1396/06/20 20:32","price":53.81},{"date":"1396/06/20 21:00","price":53.76},{"date":"1396/06/20 21:32","price":53.84},{"date":"1396/06/20 22:08","price":53.69},{"date":"1396/06/20 22:32","price":53.71},{"date":"1396/06/20 23:08","price":53.84}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398