کمترین: 
47.09
بیشترین: 
48.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 20 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 48.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 05:00","price":47.76},{"date":"1396/06/20 05:32","price":47.77},{"date":"1396/06/20 06:00","price":47.84},{"date":"1396/06/20 07:00","price":47.8},{"date":"1396/06/20 07:32","price":47.84},{"date":"1396/06/20 09:00","price":47.87},{"date":"1396/06/20 10:32","price":47.86},{"date":"1396/06/20 11:00","price":47.89},{"date":"1396/06/20 11:32","price":47.88},{"date":"1396/06/20 12:00","price":47.77},{"date":"1396/06/20 12:32","price":47.67},{"date":"1396/06/20 13:00","price":47.77},{"date":"1396/06/20 13:32","price":47.73},{"date":"1396/06/20 14:08","price":47.84},{"date":"1396/06/20 14:32","price":47.81},{"date":"1396/06/20 15:08","price":47.77},{"date":"1396/06/20 15:32","price":47.81},{"date":"1396/06/20 16:08","price":47.77},{"date":"1396/06/20 16:32","price":47.62},{"date":"1396/06/20 17:00","price":47.73},{"date":"1396/06/20 17:32","price":47.66},{"date":"1396/06/20 18:00","price":47.36},{"date":"1396/06/20 18:32","price":47.09},{"date":"1396/06/20 19:08","price":47.17},{"date":"1396/06/20 19:32","price":47.73},{"date":"1396/06/20 20:32","price":48.13},{"date":"1396/06/20 21:00","price":48.16},{"date":"1396/06/20 21:32","price":48.17},{"date":"1396/06/20 22:08","price":48.02},{"date":"1396/06/20 23:08","price":48.05},{"date":"1396/06/20 23:32","price":48.12}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398