کمترین: 
618
بیشترین: 
625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 19 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 11:40","price":618},{"date":"1396/06/19 12:00","price":622},{"date":"1396/06/19 13:10","price":618},{"date":"1396/06/19 13:20","price":622},{"date":"1396/06/19 14:00","price":618},{"date":"1396/06/19 14:10","price":625},{"date":"1396/06/19 14:20","price":622},{"date":"1396/06/19 14:30","price":623},{"date":"1396/06/19 14:40","price":625},{"date":"1396/06/19 14:50","price":623},{"date":"1396/06/19 15:00","price":625},{"date":"1396/06/19 15:20","price":623},{"date":"1396/06/19 15:30","price":625}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398