کمترین: 
548681
بیشترین: 
549806
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 19 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 548751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 11:35","price":549806},{"date":"1396/06/19 11:40","price":549736},{"date":"1396/06/19 11:55","price":549103},{"date":"1396/06/19 12:00","price":548751},{"date":"1396/06/19 12:10","price":548962},{"date":"1396/06/19 12:15","price":549103},{"date":"1396/06/19 12:20","price":548962},{"date":"1396/06/19 12:35","price":548821},{"date":"1396/06/19 12:50","price":548962},{"date":"1396/06/19 13:05","price":548821},{"date":"1396/06/19 13:10","price":548681},{"date":"1396/06/19 13:20","price":548751},{"date":"1396/06/19 13:35","price":548892},{"date":"1396/06/19 13:40","price":548962},{"date":"1396/06/19 13:50","price":548892},{"date":"1396/06/19 13:55","price":548962},{"date":"1396/06/19 14:05","price":548892},{"date":"1396/06/19 14:15","price":548962},{"date":"1396/06/19 14:20","price":549103},{"date":"1396/06/19 14:30","price":549032},{"date":"1396/06/19 14:35","price":548962},{"date":"1396/06/19 14:50","price":549103},{"date":"1396/06/19 15:10","price":549032},{"date":"1396/06/19 15:50","price":549243},{"date":"1396/06/19 16:05","price":549032},{"date":"1396/06/19 16:10","price":548821},{"date":"1396/06/19 16:15","price":548892},{"date":"1396/06/19 16:30","price":548821},{"date":"1396/06/19 16:35","price":548751},{"date":"1396/06/19 16:45","price":548821},{"date":"1396/06/19 17:00","price":548751}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398