قیمت نفت اپک مورخ 19 شهریور 1396

کمترین: 
52.48
بیشترین: 
52.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک مورخ 19 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 52.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 11:08","price":52.48}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398