کمترین: 
627
بیشترین: 
633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 19 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":627},{"date":"1396/06/19 11:40","price":629},{"date":"1396/06/19 11:50","price":632},{"date":"1396/06/19 12:00","price":630},{"date":"1396/06/19 13:10","price":632},{"date":"1396/06/19 13:20","price":630},{"date":"1396/06/19 14:00","price":632},{"date":"1396/06/19 14:10","price":631},{"date":"1396/06/19 14:20","price":630},{"date":"1396/06/19 14:30","price":633},{"date":"1396/06/19 14:40","price":631},{"date":"1396/06/19 14:50","price":633},{"date":"1396/06/19 15:00","price":631},{"date":"1396/06/19 15:20","price":633},{"date":"1396/06/19 15:30","price":631}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398