کمترین: 
4153
بیشترین: 
4178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 4176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":4153},{"date":"1396/06/19 11:10","price":4156},{"date":"1396/06/19 11:40","price":4161},{"date":"1396/06/19 12:00","price":4163},{"date":"1396/06/19 12:50","price":4166},{"date":"1396/06/19 13:10","price":4164},{"date":"1396/06/19 13:20","price":4166},{"date":"1396/06/19 14:00","price":4174},{"date":"1396/06/19 14:10","price":4176},{"date":"1396/06/19 14:20","price":4173},{"date":"1396/06/19 14:30","price":4178},{"date":"1396/06/19 14:40","price":4176},{"date":"1396/06/19 14:50","price":4178},{"date":"1396/06/19 15:00","price":4176},{"date":"1396/06/19 15:20","price":4178},{"date":"1396/06/19 15:30","price":4176}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398