کمترین: 
5079
بیشترین: 
5161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 19 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 شهریور 1396 , 5154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":5079},{"date":"1396/06/19 10:40","price":5090},{"date":"1396/06/19 10:50","price":5119},{"date":"1396/06/19 11:10","price":5136},{"date":"1396/06/19 11:40","price":5141},{"date":"1396/06/19 11:50","price":5161},{"date":"1396/06/19 12:20","price":5158},{"date":"1396/06/19 12:50","price":5151},{"date":"1396/06/19 13:40","price":5153},{"date":"1396/06/19 14:00","price":5151},{"date":"1396/06/19 14:10","price":5153},{"date":"1396/06/19 14:30","price":5152},{"date":"1396/06/19 14:40","price":5153},{"date":"1396/06/19 14:50","price":5152},{"date":"1396/06/19 15:00","price":5153},{"date":"1396/06/19 15:10","price":5154},{"date":"1396/06/19 15:20","price":5153},{"date":"1396/06/19 15:30","price":5154}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398