کمترین: 
4774
بیشترین: 
4821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 19 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 شهریور 1396 , 4776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":4803},{"date":"1396/06/19 11:10","price":4811},{"date":"1396/06/19 11:40","price":4821},{"date":"1396/06/19 11:50","price":4809},{"date":"1396/06/19 12:00","price":4807},{"date":"1396/06/19 12:10","price":4797},{"date":"1396/06/19 12:20","price":4796},{"date":"1396/06/19 12:50","price":4784},{"date":"1396/06/19 13:00","price":4781},{"date":"1396/06/19 13:10","price":4777},{"date":"1396/06/19 13:50","price":4775},{"date":"1396/06/19 14:00","price":4774},{"date":"1396/06/19 15:50","price":4775},{"date":"1396/06/19 16:10","price":4776}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398