کمترین: 
8841.2
بیشترین: 
8841.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 19 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 8841.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":8841.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398