کمترین: 
48.7
بیشترین: 
48.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 19 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 48.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":48.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398