کمترین: 
4010.7
بیشترین: 
4010.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 19 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 شهریور 1396 , 4010.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":4010.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398