قیمت پوند مورخ 18 شهریور 1396

کمترین: 
5085
بیشترین: 
5085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 18 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 شهریور 1396 , 5085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 11:10","price":5085}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398