کمترین: 
550217
بیشترین: 
550871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 18 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 550299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 00:00","price":550871},{"date":"1396/06/18 00:05","price":550830},{"date":"1396/06/18 00:10","price":550871},{"date":"1396/06/18 00:15","price":550789},{"date":"1396/06/18 00:20","price":550625},{"date":"1396/06/18 00:25","price":550585},{"date":"1396/06/18 00:30","price":550462},{"date":"1396/06/18 00:35","price":550299},{"date":"1396/06/18 00:40","price":550339},{"date":"1396/06/18 00:45","price":550421},{"date":"1396/06/18 00:50","price":550380},{"date":"1396/06/18 00:55","price":550258},{"date":"1396/06/18 01:00","price":550217},{"date":"1396/06/18 01:05","price":550258},{"date":"1396/06/18 01:10","price":550339},{"date":"1396/06/18 01:15","price":550462},{"date":"1396/06/18 01:20","price":550339},{"date":"1396/06/18 01:25","price":550299}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398