کمترین: 
53.7
بیشترین: 
53.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 18 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 53.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 00:00","price":53.73},{"date":"1396/06/18 00:32","price":53.7},{"date":"1396/06/18 01:00","price":53.73},{"date":"1396/06/18 01:32","price":53.75},{"date":"1396/06/18 02:00","price":53.76}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398