کمترین: 
47.55
بیشترین: 
47.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 18 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 47.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 00:00","price":47.58},{"date":"1396/06/18 00:32","price":47.59},{"date":"1396/06/18 01:00","price":47.55}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398