کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 17 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 شهریور 1396 , 2.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/17 01:32","price":2.97},{"date":"1396/06/17 02:00","price":2.98},{"date":"1396/06/17 03:00","price":2.97},{"date":"1396/06/17 04:32","price":2.96},{"date":"1396/06/17 06:00","price":2.97},{"date":"1396/06/17 17:08","price":2.96},{"date":"1396/06/17 18:00","price":2.93},{"date":"1396/06/17 19:00","price":2.92},{"date":"1396/06/17 20:00","price":2.91},{"date":"1396/06/17 20:32","price":2.9},{"date":"1396/06/17 21:32","price":2.89},{"date":"1396/06/17 23:32","price":2.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398