کمترین: 
53.68
بیشترین: 
54.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 17 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 شهریور 1396 , 53.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/17 00:32","price":54.48},{"date":"1396/06/17 01:00","price":54.52},{"date":"1396/06/17 02:32","price":54.51},{"date":"1396/06/17 05:08","price":54.57},{"date":"1396/06/17 05:32","price":54.55},{"date":"1396/06/17 06:00","price":54.57},{"date":"1396/06/17 06:32","price":54.6},{"date":"1396/06/17 07:00","price":54.62},{"date":"1396/06/17 07:32","price":54.7},{"date":"1396/06/17 08:00","price":54.76},{"date":"1396/06/17 08:32","price":54.7},{"date":"1396/06/17 09:00","price":54.74},{"date":"1396/06/17 10:32","price":54.78},{"date":"1396/06/17 11:08","price":54.74},{"date":"1396/06/17 11:32","price":54.58},{"date":"1396/06/17 12:08","price":54.56},{"date":"1396/06/17 12:32","price":54.59},{"date":"1396/06/17 13:00","price":54.69},{"date":"1396/06/17 13:32","price":54.56},{"date":"1396/06/17 14:00","price":54.64},{"date":"1396/06/17 14:32","price":54.7},{"date":"1396/06/17 15:00","price":54.8},{"date":"1396/06/17 15:32","price":54.74},{"date":"1396/06/17 16:00","price":54.67},{"date":"1396/06/17 16:32","price":54.63},{"date":"1396/06/17 17:08","price":54.68},{"date":"1396/06/17 17:32","price":54.76},{"date":"1396/06/17 18:00","price":54.66},{"date":"1396/06/17 18:32","price":54.7},{"date":"1396/06/17 19:00","price":54.58},{"date":"1396/06/17 19:32","price":54.1},{"date":"1396/06/17 20:00","price":54.09},{"date":"1396/06/17 20:32","price":54.24},{"date":"1396/06/17 21:00","price":54.12},{"date":"1396/06/17 21:32","price":54.09},{"date":"1396/06/17 22:00","price":54.02},{"date":"1396/06/17 22:32","price":53.68},{"date":"1396/06/17 23:08","price":53.78},{"date":"1396/06/17 23:32","price":53.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399