کمترین: 
47.39
بیشترین: 
49.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 17 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 شهریور 1396 , 47.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/17 00:32","price":49.09},{"date":"1396/06/17 01:00","price":49.13},{"date":"1396/06/17 02:00","price":49.12},{"date":"1396/06/17 03:00","price":49.09},{"date":"1396/06/17 03:32","price":49.12},{"date":"1396/06/17 05:32","price":49.11},{"date":"1396/06/17 06:00","price":49.15},{"date":"1396/06/17 06:32","price":49.16},{"date":"1396/06/17 07:00","price":49.17},{"date":"1396/06/17 07:32","price":49.23},{"date":"1396/06/17 08:00","price":49.24},{"date":"1396/06/17 08:32","price":49.2},{"date":"1396/06/17 09:00","price":49.22},{"date":"1396/06/17 09:32","price":49.23},{"date":"1396/06/17 11:08","price":49.11},{"date":"1396/06/17 11:32","price":48.99},{"date":"1396/06/17 12:08","price":48.98},{"date":"1396/06/17 13:00","price":49.02},{"date":"1396/06/17 13:32","price":48.78},{"date":"1396/06/17 14:00","price":48.88},{"date":"1396/06/17 14:32","price":48.89},{"date":"1396/06/17 15:00","price":48.91},{"date":"1396/06/17 15:32","price":48.95},{"date":"1396/06/17 16:00","price":48.88},{"date":"1396/06/17 16:32","price":48.94},{"date":"1396/06/17 17:08","price":48.99},{"date":"1396/06/17 17:32","price":49.05},{"date":"1396/06/17 18:00","price":48.95},{"date":"1396/06/17 19:00","price":48.77},{"date":"1396/06/17 19:32","price":48.17},{"date":"1396/06/17 20:00","price":48.14},{"date":"1396/06/17 20:32","price":48.22},{"date":"1396/06/17 21:00","price":48.09},{"date":"1396/06/17 21:32","price":48.08},{"date":"1396/06/17 22:00","price":47.74},{"date":"1396/06/17 22:32","price":47.39},{"date":"1396/06/17 23:08","price":47.48},{"date":"1396/06/17 23:32","price":47.52}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399