کمترین: 
525.38
بیشترین: 
535.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 17 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 شهریور 1396 , 526.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/17 00:08","price":530.63},{"date":"1396/06/17 00:32","price":531},{"date":"1396/06/17 01:00","price":531.25},{"date":"1396/06/17 02:00","price":531.13},{"date":"1396/06/17 05:08","price":532.63},{"date":"1396/06/17 05:32","price":532.25},{"date":"1396/06/17 06:32","price":532.38},{"date":"1396/06/17 07:32","price":532.88},{"date":"1396/06/17 08:00","price":533.38},{"date":"1396/06/17 08:32","price":532.88},{"date":"1396/06/17 09:00","price":533.75},{"date":"1396/06/17 09:32","price":533.63},{"date":"1396/06/17 10:00","price":533.5},{"date":"1396/06/17 10:32","price":533.75},{"date":"1396/06/17 11:08","price":534.75},{"date":"1396/06/17 11:32","price":534.13},{"date":"1396/06/17 12:08","price":534.88},{"date":"1396/06/17 12:32","price":535.38},{"date":"1396/06/17 13:00","price":535.63},{"date":"1396/06/17 13:32","price":534.88},{"date":"1396/06/17 14:00","price":535.63},{"date":"1396/06/17 14:32","price":535.88},{"date":"1396/06/17 15:00","price":535.63},{"date":"1396/06/17 16:00","price":534.63},{"date":"1396/06/17 16:32","price":534.13},{"date":"1396/06/17 17:08","price":533.63},{"date":"1396/06/17 17:32","price":535.25},{"date":"1396/06/17 18:00","price":534.63},{"date":"1396/06/17 18:32","price":534.13},{"date":"1396/06/17 19:00","price":531.88},{"date":"1396/06/17 19:32","price":527.63},{"date":"1396/06/17 20:00","price":526.88},{"date":"1396/06/17 20:32","price":529.88},{"date":"1396/06/17 21:00","price":529.13},{"date":"1396/06/17 21:32","price":528.13},{"date":"1396/06/17 22:00","price":527.63},{"date":"1396/06/17 22:32","price":525.38},{"date":"1396/06/17 23:08","price":526.75},{"date":"1396/06/17 23:32","price":526.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398