کمترین: 
548704
بیشترین: 
554194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 17 شهریور 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 17 شهریور 1396 , 550255 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398