کمترین: 
549195
بیشترین: 
554548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 17 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 17 شهریور 1396 , 550748 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398