کمترین: 
50.82
بیشترین: 
50.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 16 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 50.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 11:32","price":50.82}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399