کمترین: 
4142
بیشترین: 
4153
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 4146 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":4142},{"date":"1396/06/16 10:40","price":4144},{"date":"1396/06/16 11:00","price":4148},{"date":"1396/06/16 11:20","price":4146},{"date":"1396/06/16 12:00","price":4148},{"date":"1396/06/16 12:20","price":4153},{"date":"1396/06/16 12:30","price":4150},{"date":"1396/06/16 12:40","price":4153},{"date":"1396/06/16 13:00","price":4150},{"date":"1396/06/16 15:40","price":4146},{"date":"1396/06/16 15:50","price":4150},{"date":"1396/06/16 18:00","price":4146}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399