کمترین: 
3297
بیشترین: 
3308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 16 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":3297},{"date":"1396/06/16 10:40","price":3304},{"date":"1396/06/16 11:20","price":3308},{"date":"1396/06/16 12:00","price":3307},{"date":"1396/06/16 12:10","price":3304},{"date":"1396/06/16 12:20","price":3307},{"date":"1396/06/16 12:30","price":3303},{"date":"1396/06/16 12:40","price":3307},{"date":"1396/06/16 12:50","price":3302},{"date":"1396/06/16 13:00","price":3299},{"date":"1396/06/16 14:10","price":3301},{"date":"1396/06/16 15:40","price":3299},{"date":"1396/06/16 15:50","price":3301},{"date":"1396/06/16 18:00","price":3299}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398