کمترین: 
1210
بیشترین: 
1213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 16 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":1210},{"date":"1396/06/16 11:00","price":1211},{"date":"1396/06/16 11:20","price":1213},{"date":"1396/06/16 11:30","price":1212},{"date":"1396/06/16 11:40","price":1213},{"date":"1396/06/16 12:00","price":1212},{"date":"1396/06/16 12:20","price":1213},{"date":"1396/06/16 12:30","price":1212},{"date":"1396/06/16 12:40","price":1213},{"date":"1396/06/16 13:00","price":1212},{"date":"1396/06/16 13:20","price":1210},{"date":"1396/06/16 15:40","price":1213},{"date":"1396/06/16 15:50","price":1210},{"date":"1396/06/16 18:00","price":1213}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398