کمترین: 
5069
بیشترین: 
5085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 16 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 شهریور 1396 , 5083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":5069},{"date":"1396/06/16 10:40","price":5072},{"date":"1396/06/16 10:50","price":5076},{"date":"1396/06/16 11:00","price":5080},{"date":"1396/06/16 11:20","price":5079},{"date":"1396/06/16 12:00","price":5083},{"date":"1396/06/16 12:20","price":5085},{"date":"1396/06/16 12:30","price":5084},{"date":"1396/06/16 12:40","price":5085},{"date":"1396/06/16 13:00","price":5084},{"date":"1396/06/16 13:50","price":5085},{"date":"1396/06/16 15:40","price":5083},{"date":"1396/06/16 15:50","price":5085},{"date":"1396/06/16 18:00","price":5083}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398