کمترین: 
4729
بیشترین: 
4819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 16 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 شهریور 1396 , 4789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":4811},{"date":"1396/06/16 10:40","price":4813},{"date":"1396/06/16 11:00","price":4819},{"date":"1396/06/16 11:20","price":4816},{"date":"1396/06/16 11:30","price":4814},{"date":"1396/06/16 11:40","price":4806},{"date":"1396/06/16 12:10","price":4804},{"date":"1396/06/16 12:20","price":4808},{"date":"1396/06/16 12:30","price":4806},{"date":"1396/06/16 12:40","price":4729},{"date":"1396/06/16 12:50","price":4793},{"date":"1396/06/16 13:00","price":4792},{"date":"1396/06/16 13:10","price":4791},{"date":"1396/06/16 14:20","price":4787},{"date":"1396/06/16 15:40","price":4789},{"date":"1396/06/16 15:50","price":4787},{"date":"1396/06/16 18:00","price":4789}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398