کمترین: 
8838.8
بیشترین: 
8838.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 16 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 8838.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":8838.8}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398