کمترین: 
2.98
بیشترین: 
3.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 16 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 2.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 00:32","price":3.01},{"date":"1396/06/16 11:32","price":3.02},{"date":"1396/06/16 14:32","price":3.01},{"date":"1396/06/16 16:08","price":3.02},{"date":"1396/06/16 16:32","price":3.01},{"date":"1396/06/16 17:00","price":3.02},{"date":"1396/06/16 18:32","price":2.99},{"date":"1396/06/16 20:00","price":2.98},{"date":"1396/06/16 22:00","price":2.99},{"date":"1396/06/16 22:32","price":2.98},{"date":"1396/06/16 23:00","price":2.99},{"date":"1396/06/16 23:32","price":2.98}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398