کمترین: 
48.7
بیشترین: 
49.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 16 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 49.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 00:32","price":49.12},{"date":"1396/06/16 01:00","price":49.16},{"date":"1396/06/16 01:32","price":49.17},{"date":"1396/06/16 02:00","price":49.16},{"date":"1396/06/16 03:32","price":49.19},{"date":"1396/06/16 04:00","price":49.2},{"date":"1396/06/16 04:32","price":49.16},{"date":"1396/06/16 05:00","price":49.13},{"date":"1396/06/16 05:32","price":49.17},{"date":"1396/06/16 06:00","price":49.13},{"date":"1396/06/16 07:00","price":49.09},{"date":"1396/06/16 07:32","price":49.06},{"date":"1396/06/16 08:00","price":49.09},{"date":"1396/06/16 08:32","price":49.07},{"date":"1396/06/16 09:00","price":49.08},{"date":"1396/06/16 09:32","price":49.09},{"date":"1396/06/16 10:08","price":49.05},{"date":"1396/06/16 11:08","price":48.98},{"date":"1396/06/16 11:32","price":48.99},{"date":"1396/06/16 12:00","price":49.06},{"date":"1396/06/16 12:32","price":49.3},{"date":"1396/06/16 13:00","price":49.27},{"date":"1396/06/16 13:32","price":49.23},{"date":"1396/06/16 14:00","price":49.24},{"date":"1396/06/16 14:32","price":48.95},{"date":"1396/06/16 15:00","price":49.02},{"date":"1396/06/16 15:32","price":48.95},{"date":"1396/06/16 16:08","price":49.05},{"date":"1396/06/16 16:32","price":49.09},{"date":"1396/06/16 17:00","price":48.7},{"date":"1396/06/16 17:32","price":48.91},{"date":"1396/06/16 18:00","price":48.88},{"date":"1396/06/16 19:00","price":48.91},{"date":"1396/06/16 19:32","price":48.92},{"date":"1396/06/16 20:00","price":48.94},{"date":"1396/06/16 20:32","price":49.14},{"date":"1396/06/16 21:00","price":49.16},{"date":"1396/06/16 21:32","price":49.2},{"date":"1396/06/16 22:00","price":49.09},{"date":"1396/06/16 22:32","price":49.03},{"date":"1396/06/16 23:00","price":49.09},{"date":"1396/06/16 23:32","price":49.08}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398