کمترین: 
542322
بیشترین: 
550830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 16 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 550748 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398