کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 16 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 00:00","price":1.67},{"date":"1396/06/16 00:32","price":1.68},{"date":"1396/06/16 01:32","price":1.67},{"date":"1396/06/16 03:00","price":1.68},{"date":"1396/06/16 03:32","price":1.67},{"date":"1396/06/16 04:32","price":1.68},{"date":"1396/06/16 05:00","price":1.67},{"date":"1396/06/16 06:32","price":1.68},{"date":"1396/06/16 07:00","price":1.67},{"date":"1396/06/16 11:08","price":1.66},{"date":"1396/06/16 12:00","price":1.67},{"date":"1396/06/16 13:32","price":1.66},{"date":"1396/06/16 14:00","price":1.67},{"date":"1396/06/16 14:32","price":1.68},{"date":"1396/06/16 15:00","price":1.67},{"date":"1396/06/16 15:32","price":1.68},{"date":"1396/06/16 16:32","price":1.69},{"date":"1396/06/16 17:00","price":1.68},{"date":"1396/06/16 17:32","price":1.69},{"date":"1396/06/16 18:32","price":1.68},{"date":"1396/06/16 19:32","price":1.67},{"date":"1396/06/16 20:00","price":1.66},{"date":"1396/06/16 20:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398