کمترین: 
519.5
بیشترین: 
530.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 16 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 530.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 00:00","price":521.13},{"date":"1396/06/16 00:32","price":521.88},{"date":"1396/06/16 01:32","price":520.5},{"date":"1396/06/16 05:00","price":520.75},{"date":"1396/06/16 05:32","price":521},{"date":"1396/06/16 06:00","price":521.13},{"date":"1396/06/16 06:32","price":521.25},{"date":"1396/06/16 07:00","price":521.13},{"date":"1396/06/16 07:32","price":520.88},{"date":"1396/06/16 08:00","price":520.63},{"date":"1396/06/16 08:32","price":520.38},{"date":"1396/06/16 09:00","price":519.75},{"date":"1396/06/16 09:32","price":520},{"date":"1396/06/16 10:32","price":520.13},{"date":"1396/06/16 11:08","price":519.5},{"date":"1396/06/16 11:32","price":520.5},{"date":"1396/06/16 12:00","price":521.88},{"date":"1396/06/16 12:32","price":525},{"date":"1396/06/16 13:00","price":526},{"date":"1396/06/16 13:32","price":525.38},{"date":"1396/06/16 14:00","price":526.38},{"date":"1396/06/16 14:32","price":525.13},{"date":"1396/06/16 16:08","price":525.88},{"date":"1396/06/16 16:32","price":527.38},{"date":"1396/06/16 17:00","price":524.25},{"date":"1396/06/16 17:32","price":527.63},{"date":"1396/06/16 18:00","price":527.75},{"date":"1396/06/16 18:32","price":527.13},{"date":"1396/06/16 19:00","price":526.88},{"date":"1396/06/16 19:32","price":526.75},{"date":"1396/06/16 20:00","price":525.63},{"date":"1396/06/16 20:32","price":529.13},{"date":"1396/06/16 21:00","price":528.38},{"date":"1396/06/16 22:32","price":528.88},{"date":"1396/06/16 23:00","price":530.88},{"date":"1396/06/16 23:32","price":530.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398