کمترین: 
53.93
بیشترین: 
54.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 16 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 54.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 00:00","price":54.15},{"date":"1396/06/16 00:32","price":54.2},{"date":"1396/06/16 01:00","price":54.23},{"date":"1396/06/16 01:32","price":54.12},{"date":"1396/06/16 02:00","price":54.07},{"date":"1396/06/16 02:32","price":54.16},{"date":"1396/06/16 05:00","price":54.08},{"date":"1396/06/16 05:32","price":54.1},{"date":"1396/06/16 06:00","price":54.12},{"date":"1396/06/16 06:32","price":54.15},{"date":"1396/06/16 07:00","price":54.1},{"date":"1396/06/16 07:32","price":54.09},{"date":"1396/06/16 08:32","price":54.02},{"date":"1396/06/16 09:32","price":54.05},{"date":"1396/06/16 10:32","price":54.02},{"date":"1396/06/16 11:08","price":53.93},{"date":"1396/06/16 11:32","price":54.01},{"date":"1396/06/16 12:00","price":54.19},{"date":"1396/06/16 12:32","price":54.51},{"date":"1396/06/16 13:00","price":54.56},{"date":"1396/06/16 13:32","price":54.53},{"date":"1396/06/16 14:00","price":54.65},{"date":"1396/06/16 14:32","price":54.49},{"date":"1396/06/16 15:32","price":54.34},{"date":"1396/06/16 16:08","price":54.48},{"date":"1396/06/16 16:32","price":54.49},{"date":"1396/06/16 17:00","price":54.01},{"date":"1396/06/16 17:32","price":54.3},{"date":"1396/06/16 18:00","price":54.28},{"date":"1396/06/16 18:32","price":54.24},{"date":"1396/06/16 19:00","price":54.19},{"date":"1396/06/16 19:32","price":54.12},{"date":"1396/06/16 20:00","price":54},{"date":"1396/06/16 20:32","price":54.4},{"date":"1396/06/16 21:00","price":54.38},{"date":"1396/06/16 21:32","price":54.39},{"date":"1396/06/16 22:00","price":54.31},{"date":"1396/06/16 22:32","price":54.35},{"date":"1396/06/16 23:00","price":54.48},{"date":"1396/06/16 23:32","price":54.45}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398