کمترین: 
1188
بیشترین: 
1209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 15 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 1209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 12:30","price":1188},{"date":"1396/06/15 12:40","price":1191},{"date":"1396/06/15 12:50","price":1193},{"date":"1396/06/15 13:00","price":1194},{"date":"1396/06/15 13:10","price":1192},{"date":"1396/06/15 13:20","price":1202},{"date":"1396/06/15 13:30","price":1200},{"date":"1396/06/15 13:40","price":1207},{"date":"1396/06/15 14:10","price":1208},{"date":"1396/06/15 14:50","price":1209},{"date":"1396/06/15 15:00","price":1208},{"date":"1396/06/15 15:10","price":1209},{"date":"1396/06/15 15:30","price":1208},{"date":"1396/06/15 15:40","price":1209}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398