کمترین: 
664000
بیشترین: 
666000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 15 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 665000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 12:12","price":664000},{"date":"1396/06/15 13:12","price":665000},{"date":"1396/06/15 14:12","price":666000},{"date":"1396/06/15 14:42","price":665000},{"date":"1396/06/15 15:12","price":666000},{"date":"1396/06/15 16:06","price":665000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398