کمترین: 
50.2
بیشترین: 
50.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 15 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 50.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 11:00","price":50.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398