کمترین: 
496
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 15 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:30","price":497},{"date":"1396/06/15 13:30","price":496},{"date":"1396/06/15 13:40","price":498},{"date":"1396/06/15 15:40","price":497},{"date":"1396/06/15 16:00","price":498},{"date":"1396/06/15 17:00","price":497},{"date":"1396/06/15 17:10","price":498}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398