کمترین: 
942
بیشترین: 
945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":942},{"date":"1396/06/15 10:20","price":943},{"date":"1396/06/15 11:30","price":942},{"date":"1396/06/15 11:40","price":943},{"date":"1396/06/15 12:50","price":944},{"date":"1396/06/15 13:10","price":942},{"date":"1396/06/15 13:20","price":944},{"date":"1396/06/15 13:30","price":942},{"date":"1396/06/15 13:40","price":945},{"date":"1396/06/15 15:40","price":943},{"date":"1396/06/15 16:00","price":945},{"date":"1396/06/15 17:00","price":943},{"date":"1396/06/15 17:10","price":945}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398