کمترین: 
617
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 15 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":617},{"date":"1396/06/15 10:20","price":618},{"date":"1396/06/15 10:30","price":619},{"date":"1396/06/15 11:00","price":620},{"date":"1396/06/15 11:20","price":619},{"date":"1396/06/15 11:30","price":617},{"date":"1396/06/15 11:40","price":619},{"date":"1396/06/15 12:10","price":620},{"date":"1396/06/15 13:10","price":617},{"date":"1396/06/15 13:20","price":620},{"date":"1396/06/15 13:30","price":618},{"date":"1396/06/15 13:40","price":620},{"date":"1396/06/15 15:00","price":621},{"date":"1396/06/15 15:10","price":622},{"date":"1396/06/15 15:30","price":621},{"date":"1396/06/15 15:40","price":620},{"date":"1396/06/15 16:00","price":621},{"date":"1396/06/15 17:00","price":620},{"date":"1396/06/15 17:10","price":621}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398