کمترین: 
4121
بیشترین: 
4141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 4138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":4121},{"date":"1396/06/15 10:20","price":4122},{"date":"1396/06/15 11:00","price":4123},{"date":"1396/06/15 11:20","price":4122},{"date":"1396/06/15 11:30","price":4121},{"date":"1396/06/15 11:40","price":4124},{"date":"1396/06/15 11:50","price":4130},{"date":"1396/06/15 12:10","price":4133},{"date":"1396/06/15 12:20","price":4136},{"date":"1396/06/15 12:30","price":4134},{"date":"1396/06/15 12:40","price":4136},{"date":"1396/06/15 13:00","price":4138},{"date":"1396/06/15 13:10","price":4134},{"date":"1396/06/15 13:20","price":4136},{"date":"1396/06/15 13:30","price":4133},{"date":"1396/06/15 13:40","price":4138},{"date":"1396/06/15 14:50","price":4141},{"date":"1396/06/15 15:00","price":4138},{"date":"1396/06/15 15:10","price":4141},{"date":"1396/06/15 15:30","price":4138},{"date":"1396/06/15 15:40","price":4136},{"date":"1396/06/15 16:00","price":4138},{"date":"1396/06/15 17:00","price":4136},{"date":"1396/06/15 17:10","price":4138}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398